Onze visie

site-visieAls CLB proberen we onze visie ter verduidelijken. Vanuit een duidelijke visie is het makkelijker te begrijpen wat we doen en hoe we het doen.

Het ontwikkelen van visie gaat steeds door. Het snel ontwikkelende onderwijslandschap, nieuwe regelgeving en een veranderende maatschappij dwingen ons ertoe.

Blijf je zitten met een prangende vraag, stel ze. Lees je even mee?

 • - Het CLB stapt met je mee...
 • - De leerling centraal
 • - Werken met een zorgcontinuüm
 • - Handelingsgericht werken

Het CLB stapt met je mee...

... gedurende de schooltijd ... soms op de achtergrond, soms meer op de voorgrond
... en zet je op weg om alleen verder te kunnen, of op weg naar extra hulp
... of je nu onze cliënt (leerling of ouder) of onze partner (school) bent
... maar jij geeft de weg aan, jij leidt

De leerling centraal

Als CLB stellen we de leerling centraal. Dat betekent geenszins dat we de leerling altijd gelijk zouden geven, maar wel dat voor ons het belang van de leerling voorgaat.

Het betekent ook dat we de leerling in al zijn rechten respecteren (zie www.kinderrechten.be) en participatief werken. We vragen zijn of haar mening, geven uitleg, gaan samen op pad.

Voor leerlingen ouder dan 12 jaar (of liever handelingsbekwame leerlingen) betekent dat ook dat ze moeten instemmen met de begeleiding door het CLB. Voor jongere kinderen is de instemming van de ouders nodig.

Werken met een zorgcontinuüm

De laatste jaren is de omkadering voor zorg op school sterk toegenomen. In het beleid van de Vlaamse Overheid komt ook stellig naar voor dat die zorg op school moet leiden tot minder uitval van individuele leerlingen. Nieuwe ontwikkelingen als het M-decreet, de regelgeving omtrent definitieve uitsluitingen of attesten revalidatie tijdens de lestijd getuigen daarvan.

Dat uitgangspunt vinden we ook terug in het 'zorgcontinuüm', een manier om naar leerlingenbegeleiding te kijken. Samengevat zegt het zorgcontinuüm:

 • - zorg wordt best zo dicht mogelijk bij de leerling aangeboden,
 • - de meeste energie (tijd en middelen) moet gaan naar de laagste zorgniveaus (fase 0 en 1).

Het is een sterk pleidooi voor een brede, sterk uitgebouwde, preventieve basiszorg voor alle leerlingen. Op die manier hebben de meeste leerlingen er baat bij.

De school structureert haar zorgaanbod in verschillende fasen:

 • - fase 0: Maatregelen die genomen worden voor alle leerlingen
 • - fase 1: Maatregelen die genomen worden voor leerlingen met specifieke noden ; de extra zorg van de school is voldoende
 • - fase 2: Maatregelen die genomen worden voor leerlingen met specifieke noden ; de extra zorg van de school is onvoldoende ; de hulp van het CLB wordt ingeroepen

Het CLB onderschrijft de gedachte van het zorgcontinuüm en kan:

 • - in fase 0 en 1: de school ondersteunen bij het uitwerken van de preventieve basiszorg of het zoeken naar maatregelen voor doelgroepleerlingen. Het CLB werkt dan leerlingonafhankelijk.
 • - in fase 2: een begeleidingstraject voor een specifieke leerling opzetten na toestemming van de ouder/leerling.

Uiteindelijk is dit een concretisering van het begrip 'subsidiair werken' dat al in het Decreet op de Centra voor Leerlingenbegeleiding' was ingeschreven.

Lees meer over het zorgcontinuüm op www.prodiagnostiek.be > Denkkaders & begrippen.

Handelingsgericht werken

Goed samenwerken kan je maar als je vertrekt vanuit eenzelfde denkkader. Sinds enkele jaren kiezen VSKO en de VCLB-koepel voor handelingsgericht werken als denkkader.

Centraal bij handelingsgericht werken staat – veel meer dan nu nog soms het geval is – wat we echt kunnen doen als we voor een probleem staan.

Bij handelingsgericht werken horen een 7-tal uitgangspunten. We lichten er de belangrijkste uit:

 • Onderwijs- en ondersteuningsbehoeften
  Alle activiteiten richten zich op wat de leerling nodig heeft om een doel te bereiken, zodat het onderwijs- en opvoedingsaanbod beter kan afgestemd worden op zijn specifieke noden.
 • De leerkracht doet ertoe
 • De leerkrachten realiseren passend onderwijs en leveren daarbij een cruciale bijdrage aan een positieve ontwikkeling van leerlingen. Dit geldt zowel voor het omgaan met de diversiteit in de klassengroep (bvb. preventie en differentiatie) als voor het omgaan met meer specifieke behoeften van leerlingen.
 • Positieve aspecten
  Al te vaak ligt de focus op de problemen, op wat niet goed gaat, wat de werkelijkheid geen recht doet.
 • Doelgericht, systematisch en transparant
  Elke handeling, elke stap moet nodig en nuttig zijn in functie van afgesproken doel.

Eerst denken, dan doen is de rode draad doorheen HGW en HGD.

Lees meer over het handelingsgericht werken op www.prodiagnostiek.be > Denkkaders & begrippen.

feedback