Kan ik het medisch onderzoek voor mijn kinderen weigeren?

Het medisch onderzoek in het gewoon en buitengewoon onderwijs behoort tot het verplicht luik van de werking en kan dus niet geweigerd worden.

Waarom is dit zinvol? De medische onderzoeken vinden plaats op vaste tijdstippen. Tijdens dit onderzoek wordt aandacht besteed aan de lichamelijke ontwikkeling van je kind. Daarnaast worden actief leeftijdsspecifieke aandoeningen of problemen opgespoord. Dat gebeurt vaak vooraleer er klachten optreden. Soms kunnen dat klachten zijn die nog door niemand werden opgemerkt. Denken we maar aan een lui oog, een beginnende scheefgroei van de rug, een gehoor- of gezichtsvermindering, een vertraagde puberteit...

Op deze momenten geven we ook de kans om de vaccinaties voor die leeftijd gratis te krijgen.

 

Wat kan je wel als je dit echt niet wilt?

Ouders en leerlingen vanaf 12 jaar kunnen zich verzetten tegen het uitvoeren van deze medische onderzoeken (algemene en gerichte consulten). Je kan je ertegen verzetten dat een bepaalde CLB-arts ze uitvoert. Je kan je er zelfs tegen verzetten dat ze in een CLB gebeuren.

Je moet daarvoor wel schriftelijk verzet aantekenen bij de directeur van het centrum. Dat doe je door middel van een aangetekende brief of tegen afgifte van een ontvangstbewijs. Het verzet moet natuurlijk ook getekend en gedateerd zijn.

Als je verzet aantekent, ben je wel verplicht de onderzoeken te laten uitvoeren door:

  • een andere arts van het CLB
  • een arts van een ander CLB
  • een huisarts


De arts die de onderzoeken uitvoert, moet na het onderzoek een verslag ervan bezorgen aan het CLB dat de leerling begeleidt. Wat onderzocht moet worden, kan opgevraagd worden bij het CLB. Lees ook: http://www.onderwijs.vlaanderen.be/medisch-onderzoek 

De kosten die gepaard gaan met de keuze voor een andere arts zijn ten laste van de ouders.

feedback