profiel2018

CLBchat2017 uren klein kopie

Diagnostiek in CLB Poperinge

Over...

Diagnostiek is een 'kernactiviteit' binnen de vraaggestuurde werking. Het BVR Operationele doelstellingen formuleert deze als volgt: "Een op systematische wijze opgebouwd, geobjectiveerd en gedetailleerd beeld van de problematiek en de onderwijsnoden van een leerling. Het centrum neemt zowel verhelderende, onderkennende als indicerende diagnostische methoden vraagstellingen op en maakt bij de analyse hiervan gebruik van wetenschappelijk verantwoorde methoden en, waar die voorhanden zijn, van vastgelegde standaarden. Het centrum werkt waar nodig samen met externen. De diagnostiek resulteert in een advies aan de betrokkenen. Bij leerlingen met een specifieke onderwijsgerelateerde behoefte wordt een advies gegeven over ondersteunende maatregelen in onderwijs, al of niet geformaliseerd zoals bepaald in de onderwijsregelgeving."

Als centrum kiezen we zoveel mogelijk voor handelingsgerichte diagnostiek omdat deze - als verderzetting van handelingsgericht werken - een gemeenschappelijk referentiekader voor zowel school als CLB is geworden. School en CLB werken handelingsgericht samen binnen een zorgcontinuüm. Binnen fase 2 gebeurt de handelingsgerichte diagnostiek.

Op deze pagina wordt de 'gewone' diagnostiek beschreven. Lees dan ook zeker de pagina 'Handelingsgerichte diagnostiek in het CLB'.

Laat je helpen met...

Afspraken

Om de kwaliteit van de diagnostiek te garanderen baseren we ons zoals verwachten op wetenschappelijk verantwoorde methoden, protocollen of standaarden. We beschikken over:

Om het diagnostisch onderzoek te kunnen uitvoeren gebruiken we testmaterialen. Deze zijn gebundeld in onze testotheek.

We verkiezen handelingsgerichte diagnostiek.

Hoe zit dat met IJH?

Binnen IJH staat het CLB in voor de modules:

  • Handelingsgerichte onderwijsdiagnostiek
  • Handelingsgericht advies

Hoe registreer ik in LARS?

In geval men een casus niet als HGD-traject benadert: 

  • Slaat op het gericht onderzoeken van inhoud en omvang van hulpvraag en ermee samenhangende factoren, bedoeld om op objectieve basis oplossingsalternatieven te formuleren doorgaans gebruikt men specifieke methodieken (vb. gestructureerd vraaggesprek, analyse leerlingendossier, observatie in klas) of materiaal (test, apparaat, vragenlijst) en wint men informatie in bij school en/of externe diensten (vb. opvragen diagnostische gegevens) om tot een zo volledig mogelijk beeld van de cliënt te komen resulteert in een gemotiveerd oordeel over benodigde hulp (=indicatiestelling).
  • Kan in een traject enkel als er vraagverheldering aan voorafgaat.

 


Verwante pagina's: HGD   |   Testotheek   |   PRODIA   | Standaarden Jeugdgezondheidszorg

Te herzien: 30.06.2015

 

feedback